Macchiato - enameled leather. Colour: black.

Macchiato - enameled leather, hematite. Colour: black.